Przetarg nieograniczony, poniżej 60.000 Euro na Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Otwarty rynek pracy (znak: OS.431.4.1.2013)

Węgrów: Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Otwarty rynek pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 222577 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie , ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7922676, faks 25 7922676.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.wegrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. Otwarty rynek pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie zajęć z beneficjentami w projekcie Otwarty rynek pracy nr POKL.09.02.00-14-031/13, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od XI.2013 r. do końca VI.2015r. w trzech szkołach z terenu Powiatu Węgrowskiego: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ZSPW), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ZSPS) i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku (ZSZO). Opisane w przedmiocie zamówienia zajęcia realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2015r. popołudniami oraz w soboty, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach (ZSPW, ZSPS, ZSZO) przez wdrożenie programu rozwojowego szkół w okresie od XI 2013 do końca VI 2015. Zamawiający przewidział piętnaście niezależnych części, tj: Cześć 1) Warsztaty z kultury żywego słowa Przeprowadzenie łącznie 288 godzin zegarowych warsztatów z kultury żywego słowa (72 godziny w ZSP w Węgrowie, 72 godziny w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku). Cześć 2) Warsztaty z języka angielskiego Przeprowadzenie łącznie 648 godzin zegarowych warsztatów z języka angielskiego (216 godzin w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 216 godzin w ZSZ w Ostrówku). Cześć 3) Warsztaty matematyczne Przeprowadzenie łącznie 504 godzin zegarowych warsztatów matematycznych (144 godziny w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku). Cześć 4) Warsztaty ICT Przeprowadzenie łącznie 432 godzin zegarowych warsztatów ICT (144 godziny w ZSP w Węgrowie, 144 godziny w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku). Cześć 5) Warsztaty z zakresu bezpiecznej i higienicznej obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w różnych zawodach Bezpieczny prąd Przeprowadzenie łącznie 200 godzin zegarowych warsztatów z zakresu bezpiecznej i higienicznej obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w różnych zawodach Bezpieczny prąd (120 godzin w ZSP w Węgrowie, 40 godzin w ZSP w Sadownem i 40 godzin w ZSZ w Ostrówku). Cześć 6) Kurs z zakresu odnawialnych źródeł energii Przeprowadzenie łącznie 240 godzin zegarowych warsztatów z zakresu odnawialnych źródeł energii (180 godzin w ZSP w Węgrowie, 60 godzin - łącznie dla ZSP w Sadownem i ZSZ w Ostrówku). Cześć 7) Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej Przeprowadzenie łącznie 16 godzin zegarowych kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godzin w ZSP w Węgrowie, 8 godzin w ZSP w Sadownem). Cześć 8) Warsztaty z przedsiębiorczości Przeprowadzenie łącznie 648 godzin zegarowych warsztatów z przedsiębiorczości (216 godzin w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 216 godzin w ZSZ w Ostrówku). Cześć 9) Warsztaty z doradztwa zawodowego Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zegarowych warsztatów z doradztwa zawodowego (30 godzin w ZSP w Węgrowie, 30 godzin w ZSP w Sadownem i 20 godzin w ZSZ w Ostrówku). Cześć 10) Indywidualne zajęcia polonistyczne dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć polonistycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Cześć 11) Indywidualne zajęcia z ekonomii dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć z ekonomii dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Cześć 12) Indywidualne zajęcia informatyczne dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć informatycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Cześć 13) Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych zajęć matematycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Cześć 14) Zajęcia z zakresu grafiki komputerowej dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych zajęć z zakresu grafiki komputerowej dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Cześć 15) Indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów zdolnych Przeprowadzenie łącznie 40 godzin zegarowych zajęć w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkół ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, ZSP w Sadownem i ZSZ w Ostrówku, z wykorzystaniem znajdujących się tam sal dydaktycznych, pracowni i warsztatów oraz sprzętów i pomocy dydaktycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zadania realizowane przez osobę/osoby mające: a) ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku zgodnym z rodzajem zajęć wskazanych w danej części zamówienia albo b) ukończone studia magisterskie lub licencjackie o kierunku pedagogicznym różnym od zajęć wskazanych w danej części zamówienia oraz studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia zajęć ujętych w danej części zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie dot. ubezpieczenia OC - zał. nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku wystąpienia następujących sytuacji: a) nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT, b) z powodu zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, c) wystąpienie okoliczności siły wyższej oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, d) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) zmian w sposobie finansowania, f) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, g) konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikała z wymogów instytucji współfinansujących realizację projektu, w ramach których Zamawiający otrzymał dofinansowanie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp.wegrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Otwarty rynek pracy nr POKL.09.02.00-14-031/13 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warsztaty z kultury żywego słowa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć 1) Warsztaty z kultury żywego słowa Przeprowadzenie łącznie 288 godzin zegarowych warsztatów z kultury żywego słowa (72 godziny w ZSP w Węgrowie, 72 godziny w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty z języka angielskiego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztaty z języka angielskiego Przeprowadzenie łącznie 648 godzin zegarowych warsztatów z języka angielskiego (216 godzin w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 216 godzin w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 20.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty matematyczne.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 504 godzin zegarowych warsztatów matematycznych (144 godziny w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warsztaty ICT.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 432 godzin zegarowych warsztatów ICT (144 godziny w ZSP w Węgrowie, 144 godziny w ZSP w Sadownem i 144 godziny w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warsztaty z zakresu bezpiecznej i higienicznej obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w różnych zawodach Bezpieczny prąd.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 200 godzin zegarowych warsztatów z zakresu bezpiecznej i higienicznej obsługi urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w różnych zawodach Bezpieczny prąd (120 godzin w ZSP w Węgrowie, 40 godzin w ZSP w Sadownem i 40 godzin w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs z zakresu odnawialnych źródeł energii.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 240 godzin zegarowych warsztatów z zakresu odnawialnych źródeł energii (180 godzin w ZSP w Węgrowie, 60 godzin - łącznie dla ZSP w Sadownem i ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 16 godzin zegarowych kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godzin w ZSP w Węgrowie, 8 godzin w ZSP w Sadownem)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Warsztaty z przedsiębiorczości.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 648 godzin zegarowych warsztatów z przedsiębiorczości (216 godzin w ZSP w Węgrowie, 216 godzin w ZSP w Sadownem i 216 godzin w ZSZ w Ostrówku)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Warsztaty z doradztwa zawodowego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 80 godzin zegarowych warsztatów z doradztwa zawodowego (30 godzin w ZSP w Węgrowie, 30 godzin w ZSP w Sadownem i 20 godzin w ZSZ w Ostrówku).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Indywidualne zajęcia polonistyczne dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć polonistycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Indywidualne zajęcia z ekonomii dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć z ekonomii dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Indywidualne zajęcia informatyczne dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych indywidualnych zajęć informatycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych zajęć matematycznych dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zajęcia z zakresu grafiki komputerowej dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 36 godzin zegarowych zajęć z zakresu grafiki komputerowej dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów zdolnych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie łącznie 40 godzin zegarowych zajęć w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów zdolnych w ZSP w Węgrowie.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.21.20.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-10-24 16:22:16
Data modyfikacji:2013-11-19 15:38:23
Liczba wyświetleń:6065