Przetarg nieograniczony, poniżej 60.000 Euro na Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w projekcie Otwarty rynek pracy (znak: ZSP.D.343.1.2014)

Węgrów: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w projekcie Otwarty rynek pracy realizowanym w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 61251 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie , ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7922676, faks 25 7922676.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.wegrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w projekcie Otwarty rynek pracy realizowanym w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Otwarty rynek pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tj.: 1) Kursu obsługi wózka widłowego w wymiarze 67 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 14 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 2)Kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze 60 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych dla każdej grupy oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy dla każdego uczestnika kursu, z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 3)Kursu wizażu w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy (każda grupa liczy po 8 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 4)Kursu kelnerskiego w wymiarze 24 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 8 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 5)Kursu barmańskiego I stopnia w wymiarze 24 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 12 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 6)Kursu podstawowego carvingu w wymiarze 8 godzin dla każdej grupy (1 grupa = 10 osób i 1 grupa = 11 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, 7)Kursu dekoracji stołów w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy (1 grupa = 10 osób i 1 grupa = 11 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, W kursach będą uczestniczyli uczniowie następujących szkół: 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie Adres: 07-100 Węgrów, ul. Bohaterów Warszawy 10 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem Adres: 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 74 3) Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku Adres: 07-132 Ostrówek, ul. Fabryczna 57.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (przedstawi), iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczył lub świadczy: co najmniej 1 usługę o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w części zamówienia, na której realizację Wykonawca składa ofertę.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, (przedstawi) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji umowy w następującym zakresie: 1)Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 2) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 3) W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a)zmiany organizacji prawnej Wykonawcy, b)uzasadnionej zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem zawodowym, które wymagane było przez Zamawiającego w ogłoszeniu SIWZ, c)zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 4) Zmiana postanowień umowy, o których mowa w pkt. 1 - 3 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego pisemnego wystąpienia jednej ze stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp.wegrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Bohaterów Warszawy 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 14:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Bohaterów Warszawy 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Otwarty rynek pracy realizowany w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu obsługi wózka widłowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu obsługi wózka widłowego w wymiarze 67 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 14 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 45 osób, w tym: - 18 osób w okresie III - V 2014 (11 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 4 osoby z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 3 osoby z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku) - 27 osób w okresie I - III 2015 (13 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 14 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kategorii B w wymiarze 60 godzin, tym 30 godzin zajęć teoretycznych dla każdej grupy oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy dla każdego uczestnika kursu, z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 70 osób, w tym: - 43 osoby w okresie X - XII 2014 (5 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 19 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 19 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku) - 27 osób w okresie III - V 2015 (7 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 14 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 6 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu wizażu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu wizażu w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy (każda grupa liczy po 8 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 32 osoby w okresie II 2015 (2 grupy po 8 osób w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 1 grupa po 8 osób w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 1 grupa po 8 osób w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrówku). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu kelnerskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu kelnerskiego w wymiarze 24 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 8 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 45 osób w okresie IV - V 2014 (14 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 21 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 10 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu barmańskiego I stopnia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu barmańskiego I stopnia w wymiarze 24 godzin dla każdej grupy (1 grupa to maksymalnie 12 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika, Łączna liczba uczestników - 35 osób w okresie V - VI 2014 (7 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, 21 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i 7 osób z Zespołu Szkół Zawodowych w Ostrówku). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu podstawowego carvingu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu podstawowego carvingu w wymiarze 8 godzin dla każdej grupy (1 grupa = 10 osób i 1 grupa = 11 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 21 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w okresie IV 2014 (2 grupy uczestników, w tym 1 grupa po 10 osób, 1 grupa po 11 osób, 8h/grupa). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie Kursu dekoracji stołów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie Kursu dekoracji stołów w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy (1 grupa = 10 osób i 1 grupa = 11 osób) z zapewnieniem materiałów szkoleniowych/dydaktycznych po jednym komplecie dla każdego uczestnika. Łączna liczba uczestników - 21 osób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w okresie III - V 2014 (2 grupy uczestników, w tym 1 grupa po 10 osób, 1 grupa po 11 osób, 10h/grupa). Kurs ma odbywać się po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź w formie wyjazdowej, wówczas należy uwzględnić koszt przewozu uczestników kursu do miejsca prowadzenia kursu. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
SIWZ_kursy zawodowe_ORP.pdf733,29kBBrak podpisu
Załączniki do SIWZ.doc203,00kBBrak podpisu
Pytania Wykonawców nr 1.pdf103,49kBBrak podpisu
Pytania Wykonawców nr 2.pdf97,21kBBrak podpisu
Pytania Wykonawców nr 3.pdf98,45kBBrak podpisu
Pytania Wykonawców nr 4.pdf97,38kBBrak podpisu
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-KURSY ZAWODOWE.pdf1,44MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2014-03-21 15:19:07
Data modyfikacji:2014-04-23 10:36:04
Liczba wyświetleń:9952