Przetarg nieograniczony, powyżej 14.000 Euro na Pełnienie funkcji koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych (znak: OS.431.4.2.2013)

Węgrów: Pełnienie funkcji koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych w ramach projektu pt. Otwarty rynek pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 433098 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie , ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7922676, faks 25 7922676.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp.wegrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych w ramach projektu pt. Otwarty rynek pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych w projekcie Otwarty rynek pracy nr POKL.09.02.00-14-031/13 realizowanym przez Powiat Węgrowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od XI.2013 r. do końca VI.2015r. w trzech szkołach z terenu Powiatu Węgrowskiego: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie (ZSPW), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem (ZSPS) i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrówku (ZSZO). Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach (ZSPW, ZSPS, ZSZO) przez wdrożenie programu rozwojowego szkół w okresie od XI 2013 do końca VI 2015. Zamawiający przewidział dwie niezależne części Zamówienia, tj: Część 1) Pełnienie funkcji koordynatora projektu - licząc od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 r.; Część 2) Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych - licząc od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 r. Złożenie oferty przez Oferenta na pełnienie funkcji koordynatora projektu wyklucza złożenie oferty na asystenta koordynatora projektu - nie dotyczy osób prawnych. Złożenie oferty przez Oferenta na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu wyklucza złożenie oferty na koordynatora projektu - nie dotyczy osób prawnych. 2.3 Do głównych zadań osoby zatrudnionej do pełnienia funkcji koordynatora projektu będzie należało między innymi: 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą 2) kierowanie realizacją projektu w zakresie merytorycznym i finansowym 3) terminowe i właściwie zrealizowanie projektu 4) zorganizowanie i prowadzenie biura projektu 5) zorganizowanie rekrutacji osób do pracy w projekcie, w tym specjalistów do prowadzenia warsztatów i kursów 6) nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć, realizacją warsztatów, kursów, praktyk i staży 7) dbałość o zgodność realizowanych działań z wnioskiem o dofinansowanie projektu, budżetem i harmonogramem 8) przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej 9) zorganizowanie rekrutacji beneficjentów 10) opracowanie dokumentacji monitoringu i ewaluacji projektu 11) prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu 12)sporządzanie raportów z monitoringu i ewaluacji 13) organizowanie spotkań Zespołu Zarządzającego i Zespołu Projektowego 14) oznaczanie dokumentacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.4 Do głównych zadań osoby zatrudnionej do pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych będzie należało między innymi: 1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą 2) nadzorowanie realizacji warsztatów i kursów dla beneficjentów 3) opracowanie harmonogramu zajęć 4) zabezpieczenie logistyczne projektu 5) organizacja staży, praktyk i kursów zawodowych 6) zamieszczanie informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń 7) praca w Zespole Zarządzającym i Zespole Projektowym 8) oznaczanie dokumentacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz zakres obowiązków koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych są określone we wzorach umowy będących załącznikami do niniejszej specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca spełni następujące warunki w zależności od części zamówienia. I. Wymagania do pełnienia funkcji koordynatora projektu : Wykonawca musi wykazać się: 1) wyższym wykształceniem pedagogicznym - ukończone studia magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym 2) kwalifikacjami z zakresu zarządzania oświatą 3) ukończonymi szkoleniami z: zarządzania projektami unijnymi i ewaluacji projektów 4) doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu projektami - zarządzanie minimum 1 projektem realizowanym w ramach POKL (przed dniem złożenia oferty) II. Wymagania do pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych (potencjał kadrowy): Wykonawca musi wykazać się: 1) wyższym wykształceniem pedagogicznym - ukończone studia magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym 2) kwalifikacjami z zakresu zarządzania oświatą 3) doświadczeniem w realizacji projektów - udział w realizacji minimum 1 projektu w ramach POKL (przed dniem złożenia oferty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnianiu warunków ujętych w pkt 4.2 lub 4.3 SIWZ (zależnie od części zamówienia) - zał. nr 9 2) dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym 2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą 3) zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z: zarządzania projektami unijnymi i ewaluacji projektów (w przypadku funkcji koordynatora projektu) 4) CV według wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 10) zawierające m. in.: a) informacje dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji i zarządzania projektami POKL - zarządzanie minimum 1 projektem realizowanym w ramach POKL (przed dniem złożenia oferty), wraz z podaniem tytułów projektów, priorytetów POKL i działań, w ramach których były realizowane (dotyczy funkcji koordynatora projektu) b) informacje dotyczące doświadczenia w realizacji projektów - udział w realizacji minimum 1 projektu w ramach POKL (przed dniem złożenia oferty), wraz z podaniem tytułów projektów, priorytetów POKL i działań, w ramach których były realizowane (dotyczy funkcji asystenta koordynatora projektu) 5) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku wystąpienia następujących sytuacji: a) nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT, b) z powodu zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, c) wystąpienie okoliczności siły wyższej oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, d) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) zmian w sposobie finansowania, f) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, g) konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikała z wymogów instytucji współfinansujących realizację projektu, w ramach których Zamawiający otrzymał dofinansowanie,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp.wegrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 16:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów Sekretariat,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Otwarty rynek pracy nr POKL.09.02.00-14-031/13 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do głównych zadań osoby zatrudnionej do pełnienia funkcji koordynatora projektu będzie należało między innymi: 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą 2) kierowanie realizacją projektu w zakresie merytorycznym i finansowym 3) terminowe i właściwie zrealizowanie projektu 4) zorganizowanie i prowadzenie biura projektu 5) zorganizowanie rekrutacji osób do pracy w projekcie, w tym specjalistów do prowadzenia warsztatów i kursów 6) nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć, realizacją warsztatów, kursów, praktyk i staży 7) dbałość o zgodność realizowanych działań z wnioskiem o dofinansowanie projektu, budżetem i harmonogramem 8) przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej 9) zorganizowanie rekrutacji beneficjentów 10) opracowanie dokumentacji monitoringu i ewaluacji projektu 11) prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu 12)sporządzanie raportów z monitoringu i ewaluacji 13) organizowanie spotkań Zespołu Zarządzającego i Zespołu Projektowego 14) oznaczanie dokumentacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do głównych zadań osoby zatrudnionej do pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu ds. organizacyjno-logistycznych będzie należało między innymi: 1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą 2) nadzorowanie realizacji warsztatów i kursów dla beneficjentów 3) opracowanie harmonogramu zajęć 4) zabezpieczenie logistyczne projektu 5) organizacja staży, praktyk i kursów zawodowych 6) zamieszczanie informacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń 7) praca w Zespole Zarządzającym i Zespole Projektowym 8) oznaczanie dokumentacji zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
SIWZ_Otwarty_rynek_pracy_zarzadzanie[1].pdf809,19kBBrak podpisu
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf750,74kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Janusz Baum
Wytworzył informację:
Data wytworzenia informacji:
Data utworzenia:2013-10-24 16:14:55
Data modyfikacji:2013-11-07 17:37:30
Liczba wyświetleń:10669