Aktualności
O szkole
Uczniowie
Projekty
S.O.S.
BIP

Historia

Wyodrębnienie Warsztatów Szkolnych 

Kuratorium Okręgu Szkolnego  w Warszawie

Pismo Nr: O.IV.F-399/44/63

z dnia 1.XII.1963r.

Na podstawie podjętej Uchwały nr XLVI/322 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 3.XII.1963r. w sprawie wyodrębnienia i zlikwidowania niektórych warsztatów szkolnych jako gospodarstw pomocniczych  typu "C" oraz na podstawie §15 ust. 1  Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30.VI.1952r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych / Monitor Polski nr 60 poz. 914/, Kurator Okręgu Szkolnego w Warszawie stwierdza, że

z dniem 1 stycznia 1964r.

Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Węgrowie

zostają wyodrębnione  jako samodzielne gospodarstwo pomocnicze typu "C"  w zrozumieniu wymienionego wstępnie Zarządzenia  Ministra Finansów.

Podpisał: Kurator Okręgu Szkolnego

 *   *   *

Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgrowie

Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 1/74

z dnia 31 stycznia 1974r.

w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych w Węgrowie

Na podstawie §2 ust. 1 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 30 sierpnia 1961 roku w sprawie organizacji zbiorczego zakładu szkolnego /Dz. Urz. Min. Ośw. I Szk. Wyższego Nr 11 poz. 138, zm. Dz. Urz. Nr 14 poz. 90 z 1970 roku/ zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 1 lutego 1974 roku Zespół Szkół Zawodowych w Węgrowie.

§ 2. W skład Zespołu włącza się:

                1/ Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Węgrowie.

                2/ Zasadniczą Szkołę Zawodową w Węgrowie.

                3/ Zasadniczą Szkołę Zawodową  Dokształcającą w Węgrowie.

§ 3. Zasady organizacji i funkcjonowania Zespołu określa statut zbiorczego zakładu szkolnego stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 30 sierpnia 1961 roku w sprawie organizacji zbiorczego zakładu szkolnego /Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 11, poz. 138, zm. Nr 14, poz. 90 z 1971 roku/.

§ 4 Dyrekcja Zespołu będzie miała siedzibę w Technikum Mechanicznym w Węgrowie.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wojewody,  Mgr Czesław Dyja,  Kurator Okręgu Szkolnego,  Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 *   *   *

Nadanie imienia Zespołowi Szkół Zawodowych w Węgrowie

Urząd Wojewódzki w Siedlcach

Kuratorium Oświaty i Wychowania

Pismo:  O.VI.O.5017/1/82 z dnia 10 grudnia 1982r.

Urząd Wojewódzki w Siedlcach – Kuratorium Oświaty i Wychowania na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 sierpnia 1980r.  /Nr DW 5/I-34/80/  w sprawie nadawania szkołom i placówkom oświatowym  imienia patrona,  sztandaru i godła szkolnego /Dz. U. Nr 10 z 1980r. poz. 71/ niniejszym nadaje się szkole imię:

J A N A    K O C H A N O W S K I E G O

I zatwierdza się  jej nazwę w następującym brzmieniu:

 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

imienia

JANA KOCHANOWSKIEGO

w  WĘGROWIE

Z upoważnienia Wojewody Kurator Oświaty i Wychowania, mgr Zbigniew Bany

 *    *    *

Zmiana nazwy Zespołu

Uchwała  Nr XVIII/126/04

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 10 września 2004 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/107/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku – tj. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XVI/107/2004 zmienia się nazwę Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie na: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

*  *  *

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Janusz Baum
Data wytworzenia informacji:2013-01-06 22:18:45
Data utworzenia:2013-01-06 22:18:45
Data modyfikacji:2013-02-09 17:39:27
Liczba wyświetleń:3243

W ramach witryny stosujemy plili cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zmiany ustawień można dokonać w dowolnej chwili. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Nasz e - mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl