Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń-luty 2020

Informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce zmianie uległ sposób przekazania wyników egzaminów zawodowych. Wyniki egzaminu przekazano w formie elektronicznej (e-dziennik) w dniu 20 marca 2020 r.
Zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdający, którzy nie zdali egzaminu, a chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. muszą złożyć deklarację drogą elektroniczną do 31 marca 2020 r.

Deklaracje do pobrania:

Deklarację należy wypełnić czytelnie, własnoręcznie podpisać i przesłać skan lub wyraźne, czytelne zdjęcie na adres służbowy poczty e-mail: marta.komorowska@zsp.wegrow.pl w tytule wiadomości wpisując „Deklaracja sesja czerwiec – lipiec 2020”.

UWAGA! Nie przynosimy deklaracji do szkoły!!!