Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wspierają Nas Najwięksi … Zapraszamy do nas… Zrealizuj z nami swoje plany!

Wybierając naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie będziecie mieli możliwość poznać środowisko instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
Otwartość, a jednocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem – to fundament naszej Szkoły i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze uczeń. Troska o ucznia stanowi główną motywację nawiązywania przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami. Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwalają młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również kładą solidny fundament pod kolejny etap ich rozwoju. Współpraca nawiązana poprzez formalne podpisanie umowy przyczynia się do kształcenia młodzieży, a w przyszłości zaowocuje wysokimi kompetencjami zawodowymi. Współpraca szkół z instytucjami i przedsiębiorstwami to sposób na korzystny rozwój dla obu stron. Podpisane umowy zakładają partnerstwo wiedzy pomiędzy szkołą a instytucjami i przedsiębiorstwami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez udział w kursach i szkoleniach, organizowanych przy wsparciu zainteresowanych stron, pomoc w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych, służących podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli, a także udział w doposażeniu szkoły w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Mamy ogromną satysfakcję, że instytucje i przedsiębiorstwa, podpisując umowy o patronacie i porozumienia o współpracy zdecydowały się na wsparcie naszej Szkoły o wieloletnich tradycjach kształcenia zawodowego. Kierunki kształcenia w ZSP to świetna oferta dla młodzieży na zdobycie dobrego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Podpisane porozumienia doskonale wpisują się w reformę polskiej edukacji, gdzie szkolnictwo techniczne i branżowe coraz ściślej współpracuje z przedsiębiorcami. Kształcenie w takim wymiarze wiąże się z dbałością szkoły o jej jakość i jednocześnie przygotowaniem kadr pracowniczych w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy oraz otrzymują wsparcie w nauce, a w przyszłości szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom nasza Szkoła staje się ważnym elementem pozytywnych zmian i rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego.
Umowy o współpracy i patronaty nie są jedynym tego typu działaniem na rzecz szkoły. Realizacja różnego rodzaju projektów również pozwala na rozwój wszechstronny naszych uczniów. Jednak współpraca z instytucjami i przedstawicielami biznesu jest dla nas i prestiżem, i wymierną korzyścią. Mamy nadzieję, że podjęte starania przełożą się na lepsze wyniki naszych uczniów i łatwiejszy start w dorosłe zawodowe życie.


PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Porozumienie o współpracy Z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna zawarto w ramach programu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Wpierając rozwój szkół kształcących w zawodach, Spółka chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce m. in. poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Programem objęte zostały klasy kształcące w zawodzie technik elektryk i elektryk w szkolnictwie branżowym. W ramach współpracy, uczniowie naszej Szkoły biorą udział w wizytach edukacyjnych na terenie placówek Spółki, organizowane są praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia, których celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów, prezentowanie nowoczesnych technologii i zachęcenie uczniów do aplikowania do Spółki. Podpisane porozumienie zakłada również pomoc najlepszym uczniom w formule programu stypendialnego.


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
W maju 2019 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Węgrowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy zawarte między Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Dyrektor szkoły, Pan Jacek Nowotniak, mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, zwrócił się do Naczelnika US z prośbą o objęcie patronatem klas kształcących się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista. Pozytywna odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie, Pani Edyty Bardadyn podyktowana była wieloletnią współpracą. Kontynuacja współpracy pozwala kształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego. Młodzież klas, kształcących się w zawodzie technik ekonomista ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, co pozwala uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, ponieważ absolwenci Technikum ekonomicznego stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu instytucji i przedsiębiorstw na terenie powiatu węgrowskiego.

ML MEBLE
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie mocno stawia na kształcenie zawodowe i współpracę z lokalnymi firmami. Szkoła kształci swoich uczniów w wielu zawodach. Duża część młodzieży decyduje się na zawód technika mechanika, do którego – na praktykach zawodowych – mają możliwość przygotować się w firmie ML Meble. Szkoła, zawiązać współpracę z firmą, umożliwia uczniom naukę zawodu w najlepszych i nowoczesnych warunkach, jakie zapewnia firma, a w przyszłości – być może – tam właśnie znajdą też stałe zatrudnienie.


Uniwersytet Warszawski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie zawarł bezterminową umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową oraz współpracowników UW. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Uczniowie poznają strukturę uczelni, zapoznają się z ofertą edukacyjną, mają możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, współpracują ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca pomaga rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży oraz przygotować do wejścia na rynek pracy.

Wielkość czcionki
Kontrast