Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020-2021

 • od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 • od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • do 10 lipca 2020 r.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 • 13 lipca 2020 r. godz. 12.00
  Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
  Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 • od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 21 lipca 2020 r. godz. 14.00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 21 lipca 2020 r.
  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Dodatkowe informacje: