Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Kolejny projekt w ramach Akredytacji Erasmusa przed nami!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875. Jest to pokłosie otrzymanej Akredytacji w ramach Programu Erasmus+, która gwarantuje uproszczoną procedurę pozyskiwania funduszy na organizowanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła zawdzięcza to swojemu wieloletniemu doświadczeniu i implementowaniu różnych międzynarodowych działań na wysokim poziomie jakościowym.

W ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, 28 uczniów oraz dwóch nauczycieli wyjedzie do Włoch na 12-dniową mobilność, w ramach której realizowany będzie 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. W związku z powyższym uczniowie pracować będą w uznanych i renomowanych włoskich przedsiębiorstwach, ale także poznawać kulturowe dziedzictwo tego kraju. Partnerem projektu jest włoska organizacja Futuro e Progresso z Padwy, z którą niedawno nawiązaliśmy współpracę.

Głównym celem projektu jest rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności i doświadczenia związanego z kształconym zawodem. Cele szczegółowe to:

  • Rozwój umiejętności miękkich, które są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.
  • Podniesienie u uczniów i nauczycieli poziomu umiejętności językowych, z naciskiem na słownictwo branżowe związane z kształconym zawodem.
  • Zapoznanie się z krajem docelowym (Włochy) i jego dziedzictwem kulturowym.
  • Podniesienie poziomu kształcenia w szkole, a co za tym idzie – jej renomy w regionie.
  • Nawiązywanie przez szkołę nowych partnerstw międzynarodowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
  • Zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na rynku pracy w przyszłości, poprzez wyposażenie ich w zestaw konkretnych umiejętności i doświadczeń, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim.
  • Poznanie metodologii pracy w innym kraju UE i adaptacja najlepszych praktyk w polskich realiach.
  • Wzrost pewności siebie i innych pozytywnych postaw wśród uczniów.

Warto zaznaczyć, że szkoła realizowała już trzy podobne projekty – w sumie pięć wyjazdów na praktyki zagraniczne, które finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” oraz Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”, a także projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789 w ramach Akredytacji Erasmusa.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz zakładki projektu, gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje.