Projekt „SZKOŁA z DUCHEM CZASU”


Informujemy, że w wyniku zakończonego w dniu 19 listopada 2019 r. postępowania spośród otrzymanych sześciu ofert została wybrana oferta firmy BPR Consulting Paulina Rydz na wykonanie zadania pn. „Organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku” w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA.10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Oferent zaproponował najniższą cenę na wszystkie zgłoszone w postępowaniu szkolenia.

Zamawiający
Powiat Węgrowski/I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie