Zespół

Budynek główny szkoły –  zima.

Budynek główny szkoły – wiosna.

Budynek główny szkoły – lato 

Budynek główny szkoły – jesień.

Misja
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Najważniejszym zadaniem szkoły jest wyposażenie naszych uczniów w kluczowe umiejętności i kompetencje oraz wiedzę, które pozwolą na ich dalszy rozwój osobisty i kształtowanie własnej kariery zawodowej. Wyposażony w niezbędny bagaż wiedzy i umiejętności absolwent opuszcza mury szkoły ze świadomością, że może rozwijać się w dowolnym kierunku i odnosić sukcesy w każdej dziedzinie i tylko od niego będzie zależeć; kiedy, gdzie i jak długo będzie dążyć do celu.
Szkoła umożliwia absolwentom znalezienie swojego miejsca w społeczności kraju, Europy, świata.

Wizja
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Nasza szkoła wyróżnia się spośród innych szkół. Przygotowuje uczniów do odnoszenia sukcesów w pracy, życiu, ponieważ kształci ludzi odpowiedzialnych i przedsiębiorczych, twórczych i ambitnych, samodzielnych i umiejących pracować w grupie. Wyposaża ich w umiejętności i wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia lub podjęcia przyszłej pracy. Uczniowie mają poczucie własnej godności, znają przepisy i przestrzegają prawa, respektują również odmienne postawy i zachowania innych. Szkoła tworzy optymalne warunki kształcenia i wychowania, a także ciągłego rozwoju ucznia. Szkoła jest otwarta i demokratyczna. W pracy biorą udział zarówno uczniowie , jak i nauczyciele oraz rodzice.
W kontaktach interpersonalnych panuje partnerstwo i życzliwość. W swojej działalności i rozwoju szkoła wspierana jest przez władze oświatowe i samorządowe.

Model absolwenta ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie


Absolwent:

 • Odpowiedzialnie korzysta z zasad demokracji i tolerancji
 • Zna kulturę i historię swojego narodu i regionu  Jest otwarty na integrację europejską
 • Respektuje podstawowe zasady etyki i kultury bycia  Świadomie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej
 • Korzysta ze swoich praw i przestrzega obowiązków
 • Dba o zdrowie i swój rozwój intelektualny  Jest przedsiębiorczy, odpowiedzialny, samodzielny
 • Współpracuje w grupie
 • Świadomie podejmuje decyzje
 • Korzysta z różnych źródeł informacji
 • Ma orientację w podstawowych dziedzinach wiedzy
 • Zna zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz potrafi ocenić swoje w niej miejsce
 • Świadomie planuje swoją karierę zawodową
 • Jest komunikatywny i asertywny
 • Posługuje się językiem obcym
 • Uczy się i dokształca samodzielnie, organizuje własny warsztat pracy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Technikum

technik: elektryk, ekonomista, handlowiec,  mechanik, agrobiznesu, informatyk

II Liceum Ogólnokształcące

Profil klasy: sportowy – Mazowiecki Siatkarski Ośrodek Szkolny w Węgrowie, klasa Patronacka PZPS

Profil klasy: klasa mundurowy – klasa Patronacka Akademii Obrony Narodowej. 
Podpisanie Porozumienia dotyczącego objęcia przez Akademię Obrony Narodowej patronatem „Klas Mundurowych”  II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Porozumienie podpisują Pani dr Aneta Nowakowska – Krystman, Prorektor Akademii Obrony Narodowej, Pan płk dr hab. inż. Maciej Marszałek Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz mgr inż. Janusz Baum Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Szkoła Branżowa I Stopnia

elektryk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa

*  *  *

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna

technikum rachunkowości, technik informatyk 

*     *     *

Warsztaty szkolne

Internat

5 pracowni komputerowych

Strzelnica sportowa

Biblioteka szkolna

* * *

Fot. Internat – znajduje się za budynkiem głównym szkoły

Kuchnia w internacie szkolnym

Uproszczony szkic mapy terenu szkoły

*   *   *

Fot. Pracownia informatyczna – sala 203, budynek główny

*       *      *

Fot. Pracownia informatyczna – sala 202, budynek główny.

Fot. Pracownia informatyczna sala 201 – budynek główny.

*      *     *

Fot. Otoczenie budynku głównego szkoły przy ulicy Bohaterów Warszawy 10

Fot. Kort tenisowy i w oddali obiekt strzelnicy sportowej oraz  stadion sportowy

Fot. Pielęgnacja lekkoatletycznego stadionu sportowego naszej szkoły