Realizujemy projekt „SZKOŁA z DUCHEM CZASU” – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym

Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego

Szczegółowe informacje o przetargu pod adresem:

https://powiatwegrowski.pl/e-samorzad/zamowienia-publiczne/dokumenty/dostawa-sprzetu-tik-dla-szkol-objetych-wsparciem-w-ramach-projektu-szkoly-z-duchem-czasu-wsparcie-rozwoju-edukacji-szkol-powiatu-wegrowskiego.6816/


Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego”.

Szczegółowe informacje o przetargu pod adresem:

https://powiatwegrowski.pl/e-samorzad/zamowienia-publiczne/dokumenty/dostawa-pomocy-dydaktycznych-i-wyposazenia-dla-szkol-objetych-wsparciem-w-ramach-projektu-szkoly-z-duchem-czasu-wsparcie-rozwoju-edukacji-szkol-powiatu-wegrowskiego.6768/


Informujemy, że w wyniku zakończonego w dniu 19 listopada 2019 r. postępowania spośród otrzymanych sześciu ofert została wybrana oferta firmy BPR Consulting Paulina Rydz na wykonanie zadania pn. „Organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku” w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA.10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Oferent zaproponował najniższą cenę na wszystkie zgłoszone w postępowaniu szkolenia.

Zamawiający
Powiat Węgrowski/I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie