Pedagog i Psycholog szkolny

Drogi Uczniu, Drogi Rodzicu
Informujemy, że wsparcie psychologiczno – pedagogiczne otrzyma każdy, kto zgłosi się
z problemem.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Uczniu jeśli znajdujesz się w jednej z grup w/w, to proszę Cię o kontakt. Razem zastanowimy się, które formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą dostosowane do Twoich potrzeb.

Istnieją różne formy pomocy Uczniowi i Rodzicowi. Wiele z nich reguluje rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne ”życiem pisane” są proponowane przez nas w bieżącej pracy z Uczniem, który znalazł się w szczególnej dla niego sytuacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
 6. nauczycielami
 7. wychowawcami