Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Do zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie należy dokształcanie uczniów – młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do klas wielozawodowych w branżowych szkołach I stopnia, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. ZSP umożliwia teoretyczne przygotowanie młodocianych do egzaminów z nauki zawodu poprzez organizację turnusów dokształcania teoretycznego I, II i III stopnia w określonych zawodach.

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników to forma kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.

Doskonalenie młodocianych w ZSP odbywa się w formie turnusów. Dla uczniów klas wielozawodowych nauka w ramach turnusu trwa 4 tygodnie. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego powinna wynosić co najmniej 20. Uczniowie są przyjmowani na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Po ukończeniu turnusu uczniowie otrzymują zaświadczenie z ocenami, które uprawniają do wystawienia oceny końcowej z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym w szkole macierzystej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie prowadzi turnusy dokształcające I, II i III stopnia dla młodocianych pracowników w zawodach: