BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


Drodzy absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia,
zapraszamy Was do 2-letniej Branżowej Szkoły II stopnia.

Proponujemy zajęcia w trybie zaocznym (dwa razy w miesiącu w piątek i sobotę). Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Kształcenie zawodowe zostanie zorganizowane w postaci  kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia daje możliwość przystąpienia do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości, a także uzyskanie  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zasady rekrutacji
do Branżowej Szkoły II stopnia w Węgrowie
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

  1. Do Branżowej Szkoły II stopnia w Węgrowie prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2024/2025 w następujących zawodach:
    – technik handlowiec
    – technik mechanik
  1. Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły) i świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej (od 2015 r.), złożone w sekretariacie szkoły.
  2. Należy również złożyć zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole zawodowej niższego szczebla, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II stopnia.
  3. Kandydat, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Zakłada się przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy złożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.