Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Rybak.
 • E-mail: sylwia.rybak@zsp.wegrow.pl
 • Telefon: 25 792 26 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 • Adres: ul. Boh. Warszawy 10
  07-100 Węgrów
 • E-mail: sekretariat@zsp.wegrow.pl
 • Telefon: 25 792 26 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bohaterów Warszawy. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia. 

W budynku na parterze,pierwszym i drugim piętrze znajduje się korytarz. Na jego końcach znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind. Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.