BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)


Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W każdym zawodzie została wyodrębniona jedna kwalifikacja stanowiąca zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, która będzie potwierdzana w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. W celu uzyskania tytułu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Edukacja w Branżowej Szkole I Stopnia w Węgrowie realizowana jest w zawodzie: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasie wielobranżowej, integrującej uczniów różnych zawodów. Nauka w tych klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak: język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz informatyka.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub na turnusach dokształcania w formie kursów w ośrodkach kursowych. Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w Warsztatach Szkolnych lub u pracodawcy (uczeń ma status pracownika młodocianego).

Oferujemy:

 • naukę na jednej zmianie,
 • profesjonalną kadrę (nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych),
 • wsparcie ze strony szkoły,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • naukę w szkole, która jest ośrodkiem kursowym i egzaminacyjnym,
 • naukę w placówce, gdzie można kontynuować kształcenie w BS  II stopnia,
 • Warsztaty Szkolne,
 • praktyki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

ŚLUSARZ

 1. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych na następujących działach dydaktycznych:
  • obróbka ręczna
  • łączenie metali (spawalnia)
  • obróbka maszynowa metali
 2. Uczniowie odbywając zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych nabywają umiejętności:
  • wykonywanie elementów i części maszyn
  • naprawy maszyn i urządzeń.
  • regeneracja części
  • czytanie rysunku technicznego
  • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi
  • obsługa maszyn do obróbki metali ( wiertarki, frezarki, tokarki z odczytem cyfrowym, maszyny do obróbki blach: gilotyna, krawędziarka i inne)
  • spawanie elektrodą otuloną, drutem spawalniczym w osłonie, metodą TIG
  • obsługa tokarek uniwersalnych, rewolwerowych oraz uniwersalnych z odczytem cyfrowym.
  • obsługa frezarek uniwersalnych, obrabiarek kół zębatych metodą obwiedniową, obsługa dłutownicy
  • rozwijanie umiejętności na symulatorze obrabiarki CNC , komputery do nauki rysunku technicznego (AUTOCAD)
 3. Uczeń po ukończeniu szkoły przygotowany jest do pracy na stanowisku:
  • pracownik produkcyjny w branży metalowej
  • pracownik w branży meblarskiej
  • pracownik w branży budowlanej
  • jako samodzielny przedsiębiorca w branży usługowej
  • konserwator w zakładach produkcyjnych i innych obiektach na rynku.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 1. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych na następujących działach dydaktycznych:
  • obróbka ręczna i maszynowa metali
  • łączenie metali (spawalnia)
  • naprawa, obsługa i diagnostyka pojazdów samochodowych
 2. Uczniowie odbywając zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych nabywają umiejętności:
  • czytanie rysunku technicznego
  • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi i elektronarzędziami podczas prac naprawczych.
  • obsługa maszyn do obróbki metali (wiertarka, frezarka, tokarka z odczytem cyfrowym, gilotyna, krawędziarka i inne)
  • spawanie elektrodą otuloną, drutem spawalniczym w osłonie, spawanie metodą TIG
  • naprawa, obsługa i diagnostyka pojazdów samochodowych za pomocą nowoczesnych urządzeń warsztatowych (podnośnik dwukolumnowy, podnośniki nożycowe, urządzenia kontrolne: kontrola hamulców, analizatory spalin, dymomierze, ustawienie świateł, geometrii kół i inne)
  • obsługa ogumienia (z wykorzystaniem wyważarki, montażownicy opon)
  • wykorzystanie specjalistycznych przyrządów i kluczy.
 3. Uczeń po ukończeniu szkoły przygotowany jest do pracy na stanowisku:
  • w warsztatach naprawy, obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych
  • w warsztatach wymiany opon
  • pracownika branży motoryzacyjnej (magazyny lub hurtownie części motoryzacyjnych
  • kierowca pojazdów samochodowych
  • pracownik warsztatów demontażu pojazdów.

ELEKTRYK

 1. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych na następujących działach dydaktycznych:
  • obróbki ręcznej
  • dział elektryczny (układy sterowania: uruchamianie maszyn i urządzeń)
  • dział elektryczny ( naprawa i wykonanie instalacji elektrycznych)
 2. Uczniowie odbywając zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych nabywają umiejętności:
  • czytanie rysunku technicznego
  • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi i elektronarzędziami przy uruchamianiu maszyn i urządzeń oraz przy naprawie i wykonaniu instalacji elektrycznych
  • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi ( przyrządy analogowe i cyfrowe)
  • stanowiska dydaktyczne wyposażone są w nowoczesne części oraz podzespoły do uruchamiania, wykonania sterowania i instalacji elektrycznych
  • dodatkowo szkoła umożliwia nabycie uprawnień SEP do konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych po zdaniu dodatkowego egzaminu
 3. Uczeń po ukończeniu szkoły przygotowany jest do pracy na stanowisku:
  • elektryk (układanie i naprawa instalacji elektrycznych)
  • pracownik branży elektrycznej lub jako samodzielny usługodawca)
  • konserwator w zakładach produkcyjnych i usługowych.

KLASA WIELOBRANŻOWA (WIELOZAWODOWA)

 1. Klasa wielozawodowa (wielobranżowa) integruje uczniów , którzy wybrali różne zawody według swoich zainteresowań i praktykę zawodową u pracodawców.
 2. Warunkiem bycia uczniem tej klasy jest podpisanie umowy z pracodawcą, który posiada kwalifikacje do kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Uczeń, który podpisał umowę z pracodawcą o kształcenie w wybranym zawodzie ma status młodocianego pracownika.
 4. Szkoła kieruje takich uczniów na turnusy kursów dokształcających, które mogą odbywać się w szkole lub poza nią (zależne od zawodu).
 5. Kształcenie ogólne dla tych uczniów odbywa się w szkole.