LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Drodzy absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia,
zapraszamy Was do Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych.

Proponujemy zajęcia w trybie zaocznym (dwa razy w miesiącu w piątki i soboty). Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Oferujemy zdobywanie wiedzy w sympatycznej i życzliwej atmosferze oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych daje możliwość przystąpienia do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

Zasady rekrutacji
do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

  1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgrowie (forma zaoczna) prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2024/2025:
  1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły) i świadectwa ukończenia szkoły niższego etapu kształcenia, złożone w sekretariacie szkoły.
  2. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może ubiegać się absolwent zsz i branżowej szkoły I stopnia.
  3. Nauka trwa 4 lata. Absolwenci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową od 2015 r. oraz branżową szkołę I stopnia – mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy II na semestr III (3 lata).
  4. Zakłada się przyjęcie kandydatów, którzy złożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.