BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)


Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zawodowe. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W każdym zawodzie została wyodrębniona jedna kwalifikacja stanowiąca zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalających na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych, która będzie potwierdzana w ramach egzaminów zewnętrznych. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie branżowe. W celu uzyskania tytułu technika w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ponadto absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Edukacja w Branżowej Szkole I Stopnia w Węgrowie realizowana jest w zawodzie: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasie wielobranżowej, integrującej uczniów różnych zawodów. Nauka w tych klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak: język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz informatyka.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole lub na turnusach dokształcania w formie kursów w ośrodkach kursowych. Kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu może odbywać się w Warsztatach Szkolnych lub u pracodawcy (uczeń ma status pracownika młodocianego).

Oferujemy:

  • naukę na jednej zmianie,
  • profesjonalną kadrę (nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych),
  • wsparcie ze strony szkoły,
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
  • naukę w szkole, która jest ośrodkiem kursowym i egzaminacyjnym,
  • naukę w placówce, gdzie można kontynuować kształcenie w BS  II stopnia,
  • Warsztaty Szkolne,
  • praktyki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.