Nabór na stanowisko księgowego

Nabór na stanowisko księgowego

Dyrektor Zespołu Szkól Ponadpodstawowych
 im. Jana Kochanowskiego w
Węgrowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KSIĘGOWY

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

5) co najmniej 2 letni staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię,

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu  finansów publicznych i rachunkowości;

2) znajomość przepisów  ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o pracownikach samorządowych;

3) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres;

4) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;

5) znajomość programu księgowego Księgowość OPTIVUM, Vulcan SIGMA

6) znajomość pakietu office.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków.

2) Wystawianie faktur.

3) Sporządzanie sprawozdań budżetowych.

4) Kompletowanie chronologiczne dokumentów księgowych.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego, przy ul. Bohaterów Warszawy 10;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania ;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w
Węgrowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia
  zawodowego/stażu pracy,
 5. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.
  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
  publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.).

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia
wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w ZSP w Węgrowie – KSIĘGOWY” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie lub przesłać na adres: sekretariat@zsp.wegrow.pl do dnia 20.12.2019r. do godziny 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do ZSP w Węgrowie)

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania
wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Jacek Nowotniak – dyrektor tel. 257922676
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Zbigniew Zegardło inspektor IOD email: iod-zz@tbdsiedlce.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Zespole
  Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 4. Informacje o odbiorcach danych: komisja rekrutacyjna
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na
  stanowisko pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w
  Węgrowie (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Jednostki ma możliwość
  wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje
  konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 6. Uprawnienia:
 7. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej
  sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany
  powyżej,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast.
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust.
  1 lit. c RODO.
 10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie jest pracodawcą
równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie
chronioną.

      Data ogłoszenia: 09.12.2019r.