TECHNIKUM (5-letnie)


TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód ponadczasowy, niezwykle atrakcyjny i popularny na rynku pracy. Szeroka wiedza i umiejętności stwarzają elastyczne możliwości zatrudnienia ekonomisty, począwszy od prowadzenia własnej działalności poprzez pracę w firmach produkcyjnych i w bankach. Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, obsługi urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów komputerowych: kadrowo-płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych i finansowo-księgowych. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwent kończący szkołę zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej,
 • sporządzania dokumentacji i sprawozdań we wszystkich podmiotach gospodarczych na rynku pracy,
 • biegłej obsługi programów komputerowych do obsługi firmy i biura rachunkowego,
 • posługiwania się technicznymi środkami biurowymi i organizowania pracy biura,
 • działań marketingowych, reklamy, zarządzania,
 • organizowania zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania produkcji, sprzedaży towarów i usług,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • obliczania, interpretacji i prezentacji miar statystycznych,
 • obliczania wskaźników niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy, analizy kosztów przychodów,
 • ewidencjonowania (księgowania) operacji gospodarczych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach pracowniczych, finansowych i handlowych,
 • sporządzania planów działania i organizowania procesów logistycznych jednostki organizacyjnej,
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie: w każdym podmiocie gospodarczym produkcyjnym, handlowym, usługowym, jednostkach budżetowych, urzędach i bankach jako:

a) pracownik administracyjno – biurowy,
b) pracownik działu kadr i płac,
c) księgowy,
d) specjalista ds. inwentaryzacji,
e) specjalista ds. rozliczeń podatkowych,
f)  specjalista ds. marketingu i reklamy,
g) planista,
h) analityk,
i)  referent,
j) zaopatrzeniowiec,
k) pracownik magazynów, hurtowni i sklepów,
l) pracownik biur rachunkowych,
m) agent ubezpieczeniowy


TECHNIK HANDLOWIEC

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy.

Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego.

Absolwent kończący szkołę zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT,
 • posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości,
 • przepisów prawnych, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
 • sporządzania pism związanych z działalnością handlową,
 • sporządzania dokumentów związanych z obrotem towarowym,
 • wykonywania prac związanych z planowaniem i analizą statystyczną,
 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych, opracowań i interpretacji wyników badań,
 • organizacji i prowadzenia działalność reklamową,
 • prowadzenia rozliczeń z instytucjami finansowymi, ubezpieczeniowymi oraz z innymi podmiotami z tytułu podatków i opłat,
 • stosowania różnorodnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • prowadzenia negocjacji handlowych z dostawcami i odbiorcami towarów i usług,
 • obsługi sprzętu technicznego oraz oprogramowania komputerowego.

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

TECHNIK MECHANIK

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo –instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji;

Zdobędziesz umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik mogą podejmować pracę w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.

Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji.

Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

Zdobywane w szkole umiejętności zawodowe to miedzy innymi:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na
 • opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • programowanie w wybranych językach
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów

Absolwent może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie pracuje się z wykorzystaniem komputerów i pracować jako:

 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator sieci komputerowych, administrator baz danych,
 • projektant i programista baz danych,
 • instalator i konserwator sprzętu komputerowego,
 • grafik komputerowy,
 • programista aplikacji internetowych.

Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się np. tworzeniem witryn internetowych, montażem, sprzedażą i serwisowaniem sprzętu komputerowego.


TECHNIK ELEKTRYK

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno – elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn
  i urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
 • prace elektroinstalatorskie,
 • prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
 • naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
 • elektromechanika samochodowa,
 • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

TECHNIK AGROBIZNESU

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze agrobiznesu.

Interesuje Cię własny agrobiznes i dodatkowe wsparcie z funduszy unijnych na rozwój swojego przedsiębiorstwa? Zostań uczniem technikum agrobiznesu!

Technik Agrobiznesu będzie potrafił: ocenić opłacalność uruchamiania produkcji rolno – spożywczej, jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej; analizować oraz oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową firmy; sporządzać podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy, konstruować biznesplany własnego gospodarstwa czy firmy.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych, urzędach administracji samorządowej, a także prowadzić własne przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.