Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Nowy rok szkolny już za chwilę …

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie prowadzi szereg działań mających na celu przygotowanie do sprostania wymogom reformy edukacyjnej, która przewiduje konieczność przyjęcia do klas pierwszych zwiększonej liczby uczniów. Przygotowujemy szkołę, aby znalazło się w niej miejsce dla każdego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum, który będzie chciał kontynuować naukę w naszej szkole.
Przyjęcie do szkoły tzw. podwójnego rocznika wymaga stworzenia dodatkowych klas lub remontu i przebudowy szkolnych budynków. Prace remontowe na terenie szkoły trwają już od momentu zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu aby stworzyć miejsca dla wszystkich uczniów ZSP.
Z satysfakcją informujemy, że od września 2019 roku ZSP przystąpi do realizacji projektu „Szkoły z duchem czasu”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie 10.1.1 organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Uczniowie naszej szkoły będą mieli szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających, wyrównawczych i doskonalących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i językowe. Projekt przewiduje zajęcia z zakresu technologii informacyjnej, zajęcia z grafiki komputerowej, webmasteringu, z programowania i tworzenia gier komputerowych w technologii 3D, projektowania i drukowania 3D, zajęcia z obsługi drona i obróbki graficznej filmów. W ramach Projektu doposażone zostaną pracownie lekcyjne (informatyczna, matematyczna, biologiczna, fizyczna) w naszej szkole.
Do końca sierpnia szkoła zostanie dołączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dającej dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program dedykowany szkołom zaprojektowany został przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przyłączenie szkoły do OSE umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu, podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz wspomoże proces kształcenia w szkole. Tym samym szkoła będzie jedną z pierwszych w powiecie węgrowskim korzystających z platformy OSE.
Nasza szkoła znalazła się na liście wniosków, które zostały dofinansowane w ramach tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019. W ramach zadania powstanie do końca sierpnia ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia zewnętrzna oraz tzw. strefa relaks wyposażona w urządzenia do gier edukacyjnych i małą architekturę. Celem Programu OSA jest budowa wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych. Lokalizacja urządzeń siłowni przy naszej szkole stworzy doskonałą przestrzeń aktywności sportowej w połączeniu z terenami rekreacyjno – sportowymi.
W fazie opracowania jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego, realizowana poprzez utworzenie infrastruktury terenowej z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu ochrony środowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego”. W ramach tego zadania zostanie zbudowana altana, utworzona ścieżka edukacyjna z zakresu botaniki, ekologii, mikrologii, założone zostaną ogrody dydaktyczne oraz przeprowadzone będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Na ścieżce edukacyjnej zostaną umieszczone tablice informacyjno – edukacyjne.
Czekamy również na ostateczne ustalenia w ramach przyznanego projektu unijnego, który dotyczy wyjazdu zagranicznego młodzieży klas technikum i szkoły branżowej na staże zawodowe. Międzynarodowy charakter niniejszego projektu wynika bezpośrednio z rosnących wymagań rynku pracy i postępującej globalizacji wymagającej od pracowników dużej mobilności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim uczenia się przez całe życie, które w szerszej perspektywie przyczyni się do jego rozwoju. Celem realizacji staży zagranicznych jest również stworzenie uczniom ZSP możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez połączenie edukacji z kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Projekt realizowany jest według programu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczniowie po zakończonym stażu otrzymają certyfikat uczestnictwa w programie, potwierdzający odbycie praktyki w Unii Europejskiej. Oprócz codziennych zajęć będzie też czas na relaks i zwiedzanie. Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dużego doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje w ich późniejszej karierze zawodowej.
Sam zdecyduj czy chcesz skorzystać z naszych propozycji… bo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie to nie tylko budynek, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami i głową pełną wiedzy. Jest to miejsce, gdzie można coś zorganizować, dobrze się bawić i miło spędzić czas, można się tu nawzajem poznać i zintegrować. Spotkasz tu wyjątkowych, młodych ludzi o licznych zainteresowaniach i pasjach. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka. Nauczyciele są otwarci i życzliwi na propozycje i wspierają uczniów w działaniach, w szkole panuje atmosfera przyjaźni, szacunku i bezpieczeństwa. Jest to szkoła Twoich dziadków, rodziców, rodzeństwa. W naszej szkole ponad 50 lat tradycji łączymy z nowoczesnością.

Zapraszamy i czekamy właśnie na Ciebie….