Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Terenowa infrastruktura

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu polegającego na wykonaniu zadania pn. „Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego, realizowana poprzez utworzenie infrastruktury terenowej z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu ochrony środowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego”. W ramach tego zadania zostanie zbudowana altana, utworzona ścieżka edukacyjna z zakresu botaniki, ekologii, mikrologii, założone zostaną ogrody dydaktyczne oraz przeprowadzone będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Na ścieżce edukacyjnej zostaną umieszczone tablice informacyjno – edukacyjne.
Będzie ona stanowiła bogatą ofertę edukacyjną, możliwość prowadzenia zajęć w terenie pełnym ciekawych i różnorodnych gatunków roślin. Stworzy ona możliwość organizowania i uczestniczenia w różnorodnych konkursach, prelekcjach tematycznych i zadaniach terenowych przez co przyczyni się do wspomagania rozwoju i kształtowania oczekiwanych społecznie postaw.
Różnorodność i bogactwo roślinności pozwoliły na ciekawe aranżacje, które ukazują fascynujące barwy, kształty oraz zapachy otaczającej nas przyrody. Czas spędzony w takim miejscu uatrakcyjni zorganizowane lekcje plenerowe czy też spotkania integracyjne klasowe.
Edukacja ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Podstawa programowa nauczania ekologii, biologii i chemii w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia uwzględnia nabycie przez uczniów umiejętności badawczych i obserwacyjnych związanych z tematyką ekologii. Realizacja tematyki zajęć powinna być prowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, metod i form pracy oraz w środowisku naturalnym. Zaplanowane zadania będą realizowane długofalowo i obejmie edukacją ekologiczną wszystkich uczniów naszej szkoły.
Celem kształcenia w ramach ekologii jest rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów. Dlatego ważnym elementem w nauczaniu ekologii jest to aby celem było przede wszystkim poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych.
Program warsztatów ekologicznych został opracowany z myślą o wykorzystaniu bazy dydaktycznej nowo projektowanej ekopracowni na powietrzu. Program uwzględnia przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekologii, biologii, chemii i przyrody. Praca metodą doświadczalną, eksperymentalną czy obserwacją badawczą kształtuje umiejętności twórcze i dynamiczne myślenie, a poprzez edukację ekologiczną szkoła kształtuje u młodych ludzi postawy odpowiedzialności oraz poszanowania środowiska. Program ekologiczny poprzez stworzenie nowoczesnej ekopracowni ma służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego uczniów szkoły ponadpodstawowej. Program ekologiczny został podzielony na zajęcia dydaktyczne w pracowni i lekcje terenowe.
Zadanie urządzania terenu zielonego objętego projektem na terenie naszej szkoły realizowane jest zgodnie z umową, według przyjętego harmonogramu. Projekt może być realizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
Podniesienie estetyki terenu przyszkolnego, wykorzystanie zagospodarowanego terenu do edukacji przyrodniczej i ekologicznej, przyniosą zapewne wymierne efekty, m.in. poprawią estetykę terenu zielonego szkoły. Różnorodność nasadzeń umożliwi uczniom rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i roślin. Uczniowie poprzez swoje zaangażowanie w pracach ogrodniczych mogli uczestniczyć w działaniach, które kształtują wrażliwość przyrodniczą i estetyczną. Poprzez wspólne działania (pielęgnacja terenu szkoły) nasi uczniowie mogą zrozumieć i zauważyć związek pomiędzy czynnościami i zachowaniem człowieka, a stanem środowiska.
Uczniowie klas: 1 TA oraz 2 TA/TH pod opieką nauczycieli: Pana Eugeniusza Kudelskiego i Tomasza Sobotki, wykazali aktywną postawę w działaniach na rzecz ochrony przyrody i dbałości o estetykę terenu szkolnego.