Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Patronat

Wspierają Nas Giganci…

„Nauka jest prezentem samym w sobie. Najlepszym jaki można dać i dostać” (S. King)

Uniwersalizm, otwartość, a równocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem – to fundament naszej Szkoły i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze uczeń.
Troska o ucznia stanowi główną motywację nawiązywania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami. Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwolą młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również położą solidny fundament pod kolejny etap ich edukacji. Współpraca nawiązana poprzez formalne podpisanie umowy przyczyni się do kształcenia młodzieży, a w przyszłości zaowocuje wysokimi kompetencjami zawodowymi. Współpraca szkół z instytucjami i przedsiębiorstwami to sposób na korzystny rozwój dla obu stron. Podpisane umowy zakładają partnerstwo wiedzy pomiędzy szkołą a instytucjami i przedsiębiorstwami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez udział w kursach i szkoleniach, organizowanych przy wsparciu zainteresowanych stron, pomoc w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych, służących podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli, a także udział w doposażeniu szkoły w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Mamy ogromną satysfakcję, że instytucje i przedsiębiorstwa, podpisując umowy o patronacie i porozumienia o współpracy zdecydowały się na wsparcie naszej Szkoły o wieloletnich tradycjach kształcenia zawodowego. Kierunki kształcenia w ZSP to świetna oferta dla młodzieży na zdobycie dobrego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Podpisane porozumienia doskonale wpisują się w reformę polskiej edukacji, gdzie szkolnictwo techniczne i branżowe będzie coraz ściślej współpracować z przedsiębiorcami. Kształcenie w takim wymiarze wiąże się z dbałością szkoły o jej jakość i jednocześnie przygotowaniem kadr pracowniczych w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Nasi uczniowie mogą realizować praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy oraz otrzymują wsparcie w nauce, żeby mogli osiągać sukcesy edukacyjne, a w przyszłości mieć szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom nasza Szkoła będzie mogła być ważnym elementem pozytywnych zmian i rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
W czerwcu br. podpisane zostało Porozumienie o współpracy w ramach programu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO pomiędzy Szkołą a PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.
Wpierając rozwój szkół kształcących w zawodach, Spółka chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce m. in. poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Programem objęte zostały klasy kształcące w zawodzie technik elektryk i elektryk w szkolnictwie branżowym. W ramach współpracy, uczniowie naszej Szkoły będą brali udział w wizytach edukacyjnych na terenie placówek Spółki, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia, których celem będzie doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów, prezentowanie nowoczesnych technologii i zachęcenie uczniów do aplikowania do Spółki. Działania w ramach współpracy obejmują również pomoc Spółki w wyposażeniu pracowni zajęć praktycznych w materiały dydaktyczne i narzędzia. Podpisane porozumienie zakłada również pomoc najlepszym uczniom w formule programu stypendialnego.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
W maju br. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Węgrowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy zawarte między Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Dyrektor szkoły, Pan Jacek Nowotniak, mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, zwrócił się do Naczelnika US z prośbą o objęcie patronatem klas kształcących się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista. Pozytywna odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie, Pani Edyty Bardadyn podyktowana była wieloletnią współpracą. Kontynuacja współpracy pozwoli ukształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego. Młodzież klas, kształcących się w zawodzie technik ekonomista ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, co pozwala uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, ponieważ absolwenci Technikum ekonomicznego stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu instytucji i przedsiębiorstw na terenie powiatu węgrowskiego.

ML MEBLE 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie mocno stawia na kształcenie zawodowe i współpracę z lokalnymi firmami. Szkoła kształci swoich uczniów w wielu zawodach. Duża część młodzieży decyduje się na zawód technika mechanika, do którego – na praktykach zawodowych – mają możliwość przygotować się w firmie ML Meble. Szkoła oficjalnie postanowiła zawiązać współpracę z firmą podpisując umowę o współpracy. Dzięki temu uczniowie będą mogli uczyć się zawodu w najlepszych i nowoczesnych warunkach, jakie zapewnia firma, a w przyszłości – być może – tam właśnie znajdą też stałe zatrudnienie.

Centrum Informacji Księgowej
30 marca br. zawarte zostało Porozumienie o współpracy naszej Szkoły z Centrum Informacji Księgowej. Szkoła została partnerem Centrum Informacji Księgowej, dzięki czemu uczniowie i słuchacze otrzymują możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie.
Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. Obecnie skupia ponad 5 tys. zweryfikowanych biur rachunkowych oraz 100 tys. Księgowych, cieszy się dużym uznaniem w środowisku związanym z branżą rachunkowo-księgową.
Certyfikat Księgowy C.I.K. jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku. Element ten będzie istotny dla potencjalnych pracodawców z branży księgowej. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K służy, jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, zyskają w oczach ich przyszłych, potencjalnych klientów.

Uniwersytet Warszawski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie zawarł bezterminową umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki współpracy uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową oraz współpracowników UW. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Uczniowie poznają strukturę uczelni, zapoznają się z ofertą edukacyjną, mają możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, współpracują ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca pomaga rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży oraz przygotować do wejścia na rynek pracy.

Wielkość czcionki
Kontrast