Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Patronat

Wspierają Nas Giganci…

„Nauka jest prezentem samym w sobie. Najlepszym jaki można dać i dostać” (S. King)

Uniwersalizm, otwartość, a równocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem – to fundament naszej Szkoły i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze uczeń.
Troska o ucznia stanowi główną motywację nawiązywania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami. Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwolą młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również położą solidny fundament pod kolejny etap ich edukacji. Współpraca nawiązana poprzez formalne podpisanie umowy przyczyni się do kształcenia młodzieży, a w przyszłości zaowocuje wysokimi kompetencjami zawodowymi. Współpraca szkół z instytucjami i przedsiębiorstwami to sposób na korzystny rozwój dla obu stron. Podpisane umowy zakładają partnerstwo wiedzy pomiędzy szkołą a instytucjami i przedsiębiorstwami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez udział w kursach i szkoleniach, organizowanych przy wsparciu zainteresowanych stron, pomoc w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych, służących podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli, a także udział w doposażeniu szkoły w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Mamy ogromną satysfakcję, że instytucje i przedsiębiorstwa, podpisując umowy o patronacie i porozumienia o współpracy zdecydowały się na wsparcie naszej Szkoły o wieloletnich tradycjach kształcenia zawodowego. Kierunki kształcenia w ZSP to świetna oferta dla młodzieży na zdobycie dobrego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Podpisane porozumienia doskonale wpisują się w reformę polskiej edukacji, gdzie szkolnictwo techniczne i branżowe będzie coraz ściślej współpracować z przedsiębiorcami. Kształcenie w takim wymiarze wiąże się z dbałością szkoły o jej jakość i jednocześnie przygotowaniem kadr pracowniczych w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Nasi uczniowie mogą realizować praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy oraz otrzymują wsparcie w nauce, żeby mogli osiągać sukcesy edukacyjne, a w przyszłości mieć szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom nasza Szkoła będzie mogła być ważnym elementem pozytywnych zmian i rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
W czerwcu br. podpisane zostało Porozumienie o współpracy w ramach programu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO pomiędzy Szkołą a PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.
Wpierając rozwój szkół kształcących w zawodach, Spółka chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce m. in. poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Programem objęte zostały klasy kształcące w zawodzie technik elektryk i elektryk w szkolnictwie branżowym. W ramach współpracy, uczniowie naszej Szkoły będą brali udział w wizytach edukacyjnych na terenie placówek Spółki, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia, których celem będzie doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów, prezentowanie nowoczesnych technologii i zachęcenie uczniów do aplikowania do Spółki. Działania w ramach współpracy obejmują również pomoc Spółki w wyposażeniu pracowni zajęć praktycznych w materiały dydaktyczne i narzędzia. Podpisane porozumienie zakłada również pomoc najlepszym uczniom w formule programu stypendialnego.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
W maju br. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Węgrowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy zawarte między Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Dyrektor szkoły, Pan Jacek Nowotniak, mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, zwrócił się do Naczelnika US z prośbą o objęcie patronatem klas kształcących się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista. Pozytywna odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie, Pani Edyty Bardadyn podyktowana była wieloletnią współpracą. Kontynuacja współpracy pozwoli ukształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego. Młodzież klas, kształcących się w zawodzie technik ekonomista ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, co pozwala uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, ponieważ absolwenci Technikum ekonomicznego stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu instytucji i przedsiębiorstw na terenie powiatu węgrowskiego.

ML MEBLE 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie mocno stawia na kształcenie zawodowe i współpracę z lokalnymi firmami. Szkoła kształci swoich uczniów w wielu zawodach. Duża część młodzieży decyduje się na zawód technika mechanika, do którego – na praktykach zawodowych – mają możliwość przygotować się w firmie ML Meble. Szkoła oficjalnie postanowiła zawiązać współpracę z firmą podpisując umowę o współpracy. Dzięki temu uczniowie będą mogli uczyć się zawodu w najlepszych i nowoczesnych warunkach, jakie zapewnia firma, a w przyszłości – być może – tam właśnie znajdą też stałe zatrudnienie.

Centrum Informacji Księgowej
30 marca br. zawarte zostało Porozumienie o współpracy naszej Szkoły z Centrum Informacji Księgowej. Szkoła została partnerem Centrum Informacji Księgowej, dzięki czemu uczniowie i słuchacze otrzymują możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie.
Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce. Obecnie skupia ponad 5 tys. zweryfikowanych biur rachunkowych oraz 100 tys. Księgowych, cieszy się dużym uznaniem w środowisku związanym z branżą rachunkowo-księgową.
Certyfikat Księgowy C.I.K. jest potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego na polskim rynku. Element ten będzie istotny dla potencjalnych pracodawców z branży księgowej. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K służy, jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, zyskają w oczach ich przyszłych, potencjalnych klientów.

Uniwersytet Warszawski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie zawarł bezterminową umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki współpracy uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową oraz współpracowników UW. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Uczniowie poznają strukturę uczelni, zapoznają się z ofertą edukacyjną, mają możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, współpracują ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca pomaga rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży oraz przygotować do wejścia na rynek pracy.