Zespół Szkół Ponadpodstawowych

WSPARCIE DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W ZAKRESIE PROJEKTU SCWEW

W ramach współpracy z SCWEW miesiąc kwiecień i maj 2022 zaowocowały bogatym wsparciem dla Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.J.Kochanowskiego. Zarówno uczniowie, nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja naszej szkoły otrzymaliśmy pomoc merytoryczną, specjalistyczną i materialną wspierającą pracę nauczycieli i pedagogów, którzy realizują zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do naszych uczniów. Na tym etapie projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  1. Otrzymaliśmy wcześniej zamówiony sprzęt z wypożyczalni SCWEW, odbyły się konsultacje z Panią Katarzyną Gierej mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania sprzętu. Nauczyciele- specjaliści szkolni mogą już pracować z uczniami wykorzystując otrzymane, specjalistyczne pomoce i urządzenia do różnego rodzaju terapii. Koordynatorzy zapoznali nauczycieli z regulaminem wypożyczalni SCWEW.

2. W klasach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum zostały przeprowadzone zajęcia modelowe. Zadanie  zostało zrealizowane przez specjalistów zewnętrznych Panią Anetę Romańską i Panią Kamilę Błażejczyk. W zajęciach pokazowych uczestniczyli również, jako obserwatorzy nauczyciele naszej szkoły.

3. Pedagodzy, nauczyciele, dyrekcja BS i Technikum skorzystali z konsultacji eksperckich dotyczących konstruowania IPET-ów, indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauki, podstaw prawnych regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Polańska – specjalista zewnętrzny.

4. Koordynatorzy Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych z psychologiem Panią Weroniką Tokarską – Koroś (specjalista zewnętrzny). Omawiane były ważne problemy uczniów wymagających wspierania w funkcjonowaniu w obszarze środowiska szkolnego i społecznego a także domowego. Skorzystano z porad psychologa w sprawie organizacji pomocy tym uczniom.

5. Wyznaczona przez koordynatorów i specjalistów szkolnych grupa uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum skorzystała z psychoterapii. Spotkania indywidualne psychoterapeuty z uczniami prowadziła Pani Jolanta Jagiełło- psychoterapeuta (specjalista zewnętrzny).

6. Koordynatorzy i nauczyciele a także uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum uczestniczyli w konferencji prowadzonej przez Pana Marka Michalaka, pedagoga, byłego Rzecznika Praw Dziecka. W tym zakresie odbyły się konsultacje eksperckie  grupowe i indywidualne.

7. Na bieżąco odbywały się spotkania online koordynatorów Branżowej Szkoły I Stopnia  i Technikum z ekspertem do spraw edukacji włączającej Panią Gabrielą Strąk na temat realizacji zadań projektowych. Omawiane były efekty realizowanych zadań.

Po kilku miesiącach współpracy  Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum ze SCWEW widoczne są efekty wspierania edukacji włączającej, szeroko pojętej pomocy uczniom, nauczycielom a także  szkole w zakresie organizacji pomocy dla uczniów o SPE. Otrzymaliśmy dodatkowe wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, wsparcie specjalistów zewnętrznych oraz wiedzę przekazaną przez ekspertów.