Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej.
Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania – uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci.

Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to:

  1. docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji
  2. wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce
  3. nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji
  4. indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak:

  • przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem
  • zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej
  • przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych
  • zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia
  • podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół, w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych
  • wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami.

SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie pod adresem: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

Dane kontaktowe:

Tel. 257920161

Adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl