Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

Kolejny, IV etap wdrażania projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” został zakończony.
Był to dla Zespołu SCWEW czas dużej aktywności. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania. Jedną z form wsparcia stanowiły rady szkoleniowe mające na celu podniesienie kompetencji pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych uczestniczących w projekcie. Prowadzili je eksperci zewnętrzni. Łącznie odbyło się 10 rad szkoleniowych, po jednej w każdej z placówek objętych wsparciem. Tematyka rad szkoleniowych dotyczyła takich zagadnień jak: praca z dzieckiem trudnym w grupie, terapia ręki jako metoda wspierająca warsztat nauczyciela w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju, rozwój seksualny osób z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej, zdrowie psychiczne uczniów, myśli samobójcze u młodzież, współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami, kształtowanie kompetencji kluczowych w klasie zróżnicowanej, nauczanie zróżnicowane w kontekście edukacji włączającej w praktyce. Tematyka spotkań była różnorodna, stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedszkola i szkoły. Przeprowadzenie rad szkoleniowych miało na celu udzielenie faktycznego, merytorycznego wsparcia dyrektorom, nauczycielom, specjalistom w codziennej pracy i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Zrealizowane spotkania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy nauczycieli w zakresie omawianych kwestii, nabycia nowych umiejętności. Stanowiły okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.
Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07 -100 Węgrów, tel. 25 792 01 61, adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl