Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Tworzymy i realizujemy projekty…

Z satysfakcją informujemy, że dobiega końca realizacja projektu „Szkoły z duchem czasu”, dofinansowanego w konkursie 10.1.1 organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Uczniowie naszej szkoły skorzystali z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających, wyrównawczych i doskonalących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i językowe. W projekcie realizowane były zajęcia z zakresu technologii informacyjnej, zajęcia z grafiki komputerowej, webmasteringu, z programowania i tworzenia gier komputerowych w technologii 3D, projektowania i drukowania 3D, zajęcia z obsługi drona i obróbki graficznej filmów. W ramach Projektu doposażone zostały pracownie lekcyjne (informatyczna, matematyczna, biologiczna, fizyczna) w naszej szkole.
Szkoła w ostatnim czasie została również dołączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która umożliwia dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Jest to program dedykowany szkołom, zaprojektowany został przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przyłączenie szkoły do OSE daje dostęp do szerokopasmowego Internetu, umożliwia podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz wspomaga proces kształcenia w szkole.
Z kolei w ramach naboru do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności – powstała na terenie naszej szkoły ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia zewnętrzna oraz strefa relaks wyposażona w urządzenia do gier edukacyjnych i małą architekturę. Celem Programu OSA jest budowa wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych. Lokalizacja urządzeń siłowni przy naszej szkole stworzyła doskonałą przestrzeń aktywności sportowej w połączeniu z terenami rekreacyjno – sportowymi.
Warto również wspomnieć, że dzięki realizacji zadania pn. „Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego utworzono infrastrukturę terenową z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu ochrony środowiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego”. Zadanie to mogło być realizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu została zbudowana altana, utworzona ścieżka edukacyjna z zakresu botaniki, ekologii, mikrologii, założone zostały ogrody dydaktyczne oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Ścieżka edukacyjna została wyposażona w tablice informacyjno – edukacyjne.
Miło jest nam również zakomunikować, że ostatecznie rozliczono dofinansowanie w ramach przyznanego projektu unijnego, który dotyczył wyjazdu zagranicznego młodzieży klas technikum i szkoły branżowej na staże zawodowe. Międzynarodowy charakter niniejszego projektu wynika bezpośrednio z rosnących wymagań rynku pracy i postępującej globalizacji wymagającej od pracowników dużej mobilności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a przede wszystkim uczenia się przez całe życie, które w szerszej perspektywie przyczyni się do jego rozwoju. Celem realizacji staży zagranicznych jest również stworzenie uczniom ZSP możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez połączenie edukacji z kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Projekt rozliczony realizowany był według programu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczniowie po zakończonym stażu otrzymali certyfikat uczestnictwa w programie, potwierdzający odbycie praktyki w Unii Europejskiej. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli możliwość zdobycia dużego doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje w ich późniejszej karierze zawodowej.
Obecnie szkoła przygotowuje realizację nowego projektu pod nazwą Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego. W ramach, którego jeszcze w tym roku szkolnym, 82 uczniów odbędzie zagraniczne staże i praktyk zawodowe.
Jesteśmy jedną ze szkół, która pomyślnie przeszła proces Akredytacji a tym samym uzyskaliśmy uproszczony dostęp do możliwości dofinansowania w ramach programu Erasmus w latach 2021-2027. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. W związku z powyższym, każdego roku, uczniowie naszej szkoły otrzymują szanse wyjazdu na zagraniczne staże i praktyki zawodowe.
01 kwietnia 2021r. podsumowano projekt „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
W projekcie w ramach wdrożenia programu innowacji pedagogicznej w Technikum zatytułowanej „Rozwój istotnych umiejętności współczesnego technika informatyka w zakresie wsparcia biznesu” wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie z klas technikum o profilu informatycznym. Innowacja pedagogiczna polega na rozwinięciu przez uczniów i nauczycieli wiedzy i wybranych umiejętności z szeroko rozumianego wsparcia biznesu od strony informatycznej. Dzięki projektowi w naszej szkole powstała pracownia z pełnym, profesjonalnym wyposażeniem informatycznym. Wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt komputerowy pozwoli uczniom na ćwiczenia i praktyczne opanowanie nowych umiejętności, zorientowanych marketingowo, na wsparcie biznesu, które to umiejętności są poszukiwane na rynku pracy w obecnej dobie wysokiej i powszechnej konkurencji na wolnym rynku ekonomicznym. Dzięki temu uczniowie objęci innowacją będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy w stosunku do uczniów nauczanych tradycyjnie wg podstawy programowej zawodu technik informatyk.
Sam zdecyduj czy chcesz skorzystać z naszych propozycji… bo Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie to nie tylko budynek, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami i głową pełną wiedzy. Jest to miejsce, gdzie można coś zorganizować, dobrze się bawić i miło spędzić czas, można się tu nawzajem poznać i zintegrować. Spotkasz tu wyjątkowych, młodych ludzi o licznych zainteresowaniach i pasjach. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka. Nauczyciele są otwarci i życzliwi na propozycje i wspierają uczniów w działaniach. W szkole panuje atmosfera przyjaźni, szacunku i bezpieczeństwa. Jest to szkoła Twoich dziadków, rodziców, rodzeństwa. W naszej szkole ponad 50 lat tradycji łączymy z nowoczesnością.
Zapraszamy i czekamy właśnie na Ciebie….