Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Działania MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej – konferencja „Dostępna szkoła”

Problematyka edukacji włączającej jest obecna w przestrzeni publicznej, ale wiedza na ten temat w społeczeństwie nadal jest niewystarczająca. Jedną z form popularyzacji tych zagadnień stanowi organizowanie konferencji. W dniu 16.11.2022 r. odbyła się niezwykle interesująca konferencja on-line pod nazwą „Dostępna szkoła” podsumowująca prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kampanię informacyjno-promocyjną „Edukacja w zasięgu ręki”. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN. Jeden z głównych modułów podczas konferencji poświęcono edukacji włączającej. Przedstawiciele Zespołu SCWEW w Węgrowie oraz nauczyciele z przedszkoli i szkół objętych wsparcie w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięli udział w konferencji i z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Podczas spotkania omówiono działania legislacyjne prowadzone przez MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Zwrócono uwagę na główne założenia, które mają umożliwić dzieciom naukę wspólnie z rówieśnikami jak najbliżej miejsca zamieszkania, udział w procesie nauczania i życiu społecznym szkoły oraz stwarzać warunki do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Podkreślano przy tym, że wprowadzane zmiany nie są „rewolucją” tylko „ewolucją”, czyli stanowią udoskonalenie działań, które podejmowane są już w przedszkolach i szkołach. Pracom legislacyjnym towarzyszą działania mające na celu pilotażowe wprowadzenie i przetestowanie nowych rozwiązań, które mają służyć podniesieniu jakości i dostępności edukacji dla każdego dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie uczestniczy w jednym z takich pilotażowych programów realizując zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
Istotną kwestią, którą omawiano podczas konferencji, były działania ukierunkowane na przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej. Wymieniono wśród nich szkolenia dla nauczycieli, przygotowywanie poradników metodycznych i materiałów edukacyjnych oraz studia podyplomowe i szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podkreślono, że wprowadzenie modelu edukacji włączającej przyniesie wiele korzyści, w tym: możliwość uczenia się w szkole najbliższej miejscu zamieszkania dziecka, perspektywa lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, włączenie rodziców w proces współdziałania na rzecz dziecka, wsparcie dziecka i rodziny od chwili stwierdzenia problemów edukacyjnych, powstanie zintegrowanej sieci instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.
Konferencja była niezwykle ciekawa i dostarczyła wielu informacji na temat edukacji włączającej oraz jej założeń i wdrażanych przedsięwzięć.