Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wystąpienie przedstawiciela SCWEW w Węgrowie podczas konferencji w Wyszkowie

Lider SCWEW w Węgrowie Pani Hanna Kasperowicz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie „Nasza Zakolejowa”. Konferencja pn. „Niepełnosprawność z perspektywy rodzica, naukowca i terapeuty” odbyła się 02.12.2022 r. w siedzibie SOSW w Wyszkowie. W pierwszej części spotkania wypowiadali się absolwenci placówki oraz rodzice uczniów z niepełnosprawnościami. Dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami. Wśród zaproszonych gości wystąpiła Pani Elżbieta Neroj Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która wygłosiła prelekcję na temat „Opieka i edukacja wysokiej jakości dla dzieci i uczniów  w działaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki”. Uczestnicy wysłuchali także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Tematyka wykładów dotyczyła dwóch zagadnień: „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie rozwiązań na rzecz międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w powiatach – założenia i plan działań”i„Model rozwiązań na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i rodzin”. Natomiast Pani Hanna Kasperowicz w swoim wystąpieniu pt. „Doświadczenia w zakresie wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przed i po SCWEW” przekazała praktyczne informacje dotyczące wdrażania modelu SCWEW oraz omówiła korzystne zmiany, jakie następują w placówkach oświatowych w wyniku podejmowanych działań. Udział przedstawiciela SCWEW w Węgrowie w konferencji sprzyjał upowszechnianiu informacji na temat edukacji włączającej w środowisku. Działania tego typu należą do zadań realizowanych w ramach projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.