Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Edukacja włączająca szansą dla optymalnego rozwoju uczniów

Dzieci z różnego typu zaburzeniami czy niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia w procesie kształcenia lub specjalnej organizacji nauki. Odpowiedź na te potrzeby stanowi model edukacji włączającej, który zakłada organizację systemu oświaty w taki sposób, aby umożliwić stworzenie przestrzeni zapewniającej każdemu dziecku uczestnictwo w procesie uczenia się, czyli nabywania wiedzy, umiejętności, rozwijania kompetencji kluczowych i emocjonalno-społecznych. Sprzyja temu zwiększenie dostępności szkoły, otwarcie jej na potrzeby wszystkich dzieci. Ważne jest podjęcie działań mających na celu umożliwienie uczniom z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami optymalnego funkcjonowania w macierzystej placówce ogólnodostępnej w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie modelu edukacji włączającej wymaga współdziałania wszystkich pracowników przedszkola czy szkoły. Wówczas można uzyskać najlepsze efekty wprowadzanych oddziaływań, co wpływa na zwiększenie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz zapewnia im warunki do rozwoju indywidualnego potencjału. Takie podejście daje większe możliwości pełnego włączenia uczniów w życie społeczne. Niezwykle istotną sprawą w procesie wdrażania modelu edukacji włączającej jest przygotowanie szkół ogólnodostępnych w taki sposób, aby były w stanie każdemu uczniowi zapewnić optymalne środowisko do nauki i rozwoju. Realizacja projektu pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wpisuje się w cele związane z wdrażaniem modelu edukacji włączającej.