Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wspierają Nas Najwięksi … Zapraszamy do nas… Zrealizuj z nami swoje plany!

Wybierając naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie będziecie mieli możliwość poznać środowisko instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
Otwartość, a jednocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem – to fundament naszej Szkoły i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze uczeń. Troska o ucznia stanowi główną motywację nawiązywania przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego współpracy z instytucjami i przedsiębiorstwami. Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwalają młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również kładą solidny fundament pod kolejny etap ich rozwoju. Współpraca nawiązana poprzez formalne podpisanie umowy przyczynia się do kształcenia młodzieży, a w przyszłości zaowocuje wysokimi kompetencjami zawodowymi. Współpraca szkół z instytucjami i przedsiębiorstwami to sposób na korzystny rozwój dla obu stron. Podpisane umowy zakładają partnerstwo wiedzy pomiędzy szkołą a instytucjami i przedsiębiorstwami, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez udział w kursach i szkoleniach, organizowanych przy wsparciu zainteresowanych stron, pomoc w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych, służących podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli, a także udział w doposażeniu szkoły w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Mamy ogromną satysfakcję, że instytucje i przedsiębiorstwa, podpisując umowy o patronacie i porozumienia o współpracy zdecydowały się na wsparcie naszej Szkoły o wieloletnich tradycjach kształcenia zawodowego. Kierunki kształcenia w ZSP to świetna oferta dla młodzieży na zdobycie dobrego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Podpisane porozumienia doskonale wpisują się w reformę polskiej edukacji, gdzie szkolnictwo techniczne i branżowe coraz ściślej współpracuje z przedsiębiorcami. Kształcenie w takim wymiarze wiąże się z dbałością szkoły o jej jakość i jednocześnie przygotowaniem kadr pracowniczych w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy oraz otrzymują wsparcie w nauce, a w przyszłości szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej. Dzięki tym działaniom nasza Szkoła staje się ważnym elementem pozytywnych zmian i rozwoju w zakresie kształcenia zawodowego.
Umowy o współpracy i patronaty nie są jedynym tego typu działaniem na rzecz szkoły. Realizacja różnego rodzaju projektów również pozwala na rozwój wszechstronny naszych uczniów. Jednak współpraca z instytucjami i przedstawicielami biznesu jest dla nas i prestiżem, i wymierną korzyścią. Mamy nadzieję, że podjęte starania przełożą się na lepsze wyniki naszych uczniów i łatwiejszy start w dorosłe zawodowe życie.


PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
Porozumienie o współpracy Z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna zawarto w ramach programu WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Wpierając rozwój szkół kształcących w zawodach, Spółka chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce m. in. poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Programem objęte zostały klasy kształcące w zawodzie technik elektryk i elektryk w szkolnictwie branżowym. W ramach współpracy, uczniowie naszej Szkoły biorą udział w wizytach edukacyjnych na terenie placówek Spółki, organizowane są praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia, których celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów, prezentowanie nowoczesnych technologii i zachęcenie uczniów do aplikowania do Spółki. Podpisane porozumienie zakłada również pomoc najlepszym uczniom w formule programu stypendialnego.


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
W maju 2019 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Węgrowie zostało podpisane Porozumienie o współpracy zawarte między Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Dyrektor szkoły, Pan Jacek Nowotniak, mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, zwrócił się do Naczelnika US z prośbą o objęcie patronatem klas kształcących się w naszej szkole w zawodzie technik ekonomista. Pozytywna odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie, Pani Edyty Bardadyn podyktowana była wieloletnią współpracą. Kontynuacja współpracy pozwala kształtować wartościowych i wykwalifikowanych młodych pracowników, dobrych fachowców, gwarantując im jednocześnie płynne przejście do życia zawodowego. Młodzież klas, kształcących się w zawodzie technik ekonomista ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, co pozwala uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Jest to najlepsza forma współpracy zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim uczniów, ponieważ absolwenci Technikum ekonomicznego stanowią wyspecjalizowaną kadrę wielu instytucji i przedsiębiorstw na terenie powiatu węgrowskiego.

ML MEBLE
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie mocno stawia na kształcenie zawodowe i współpracę z lokalnymi firmami. Szkoła kształci swoich uczniów w wielu zawodach. Duża część młodzieży decyduje się na zawód technika mechanika, do którego – na praktykach zawodowych – mają możliwość przygotować się w firmie ML Meble. Szkoła, zawiązać współpracę z firmą, umożliwia uczniom naukę zawodu w najlepszych i nowoczesnych warunkach, jakie zapewnia firma, a w przyszłości – być może – tam właśnie znajdą też stałe zatrudnienie.


Uniwersytet Warszawski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie zawarł bezterminową umowę o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę naukową oraz współpracowników UW. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Uczniowie poznają strukturę uczelni, zapoznają się z ofertą edukacyjną, mają możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim, współpracują ze studenckimi kołami naukowymi. Współpraca pomaga rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży oraz przygotować do wejścia na rynek pracy.